Aanmeldprocedure

Wanneer u als ouder/verzorger interesse heeft voor 'de Schakel' als school voor uw kind dan kunt u contact met ons opnemen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. 
Dit kan al plaatsvinden na de derde verjaardag van uw kind. 
Ook wanneer er al een broer of zus naar 'de Schakel’ gaat, is het van belang uw kind vanaf drie jaar aan te melden. 

 
Hier kunt u onze aanmeldprocedure lezen.  
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op. Aanmeldprocedure nieuwe leerlingen   

  

Indien u belangstelling heeft om uw kind op de Schakel in te schrijven, hanteren wij de volgende aanmeldprocedure: 

 

Kinderen die nog 4 jaar moeten worden 

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in.  
 
Een schoolkeuze is niet zomaar gemaakt en daarom is het belangrijk u goed te oriënteren. Als ouder/verzorger kiest u zelf een school voor uw kind; ook wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft.  

Vanaf de derde verjaardag van uw kind bent u welkom om uw kind bij ons aan te melden. 

 

 1. Bekijken van de website: wanneer u belangstelling heeft voor onze school dan raden wij u aan om eerst de website te bekijken. Hier kunt u o.a. onze schoolgids lezen.
 2. Maken van een afspraak: wanneer u enthousiast geworden bent, kunt u een mail sturen naar administratie.schakel@scpo-lelystad.nl. De directeur zal contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.
 3. Kennismakingsgesprek en rondleiding: tijdens het kennismakingsgesprek komen zaken als identiteit, onze missie en visie, locaties en groepen, Kanjertraining, diverse schoolvakken en zorg en begeleiding van de leerlingen aan de orde. Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen. Tijdens dit gesprek horen wij graag van u of uw kind extra ondersteuning op school nodig heeft. Indien gewenst of nodig schuift de Intern Begeleider aan om mee te luisteren.
 4. Invullen van het aanmeldformulier: Na het kennismakingsgesprek volgt de aanmelding. U ontvangt een aanmeldingsformulier; dit formulier levert u ingevuld op school in of via bovenstaand mailadres. Bij de aanmelding kijken we naar wat een kind nodig heeft en of wij dat als school kunnen bieden of organiseren. De aanmelding geeft dus niet direct een garantie op plaatsing.
 5. Bevestiging of afwijzing: nadat de formulieren zijn ingevuld, neemt de school de beslissing of het kind direct wordt ingeschreven of dat er contact wordt opgenomen met de peuterspeelzaal of een andere instantie om de situatie en eventuele onderliggende hulpvraag nader te bekijken. Mocht dit laatste aan de orde zijn dan wordt hiervoor uw (schriftelijke) toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers ontvangen per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Uw kind is dan definitief ingeschreven. 
 6. Intakegesprek met de Intern Begeleider: als uw zoon/dochter 3 en 9 maanden is, wordt u op school uitgenodigd voor een gesprek met de Intern Begeleider (IB-er). De IB-er coördineert de ondersteuning op school. Bij de uitnodiging ontvangt u het intakeformulier dat u vervolgens ingevuld meeneemt naar het intakegesprek. In ongeveer een half uur stelt de Intern Begeleider vragen over uw kind en zijn ontwikkeling a.h.v. het intakeformulier. Het gaat hierbij o.a. om taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, het spelen, de zelfstandigheid, etc. Dit doen we op deze wijze omdat we het belangrijk vinden om te weten wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. We gaan ervan uit dat (beide) ouders/verzorgers en uw kind bij dit gesprek aanwezig zijn.
 7. Plannen wenmomenten: ongeveer 4 weken voor de eerste schooldag (wanneer uw kind 4 jaar wordt) ontvangt u een ansichtkaart van school. Op dit kaartje staat vermeld in welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst is. Ook staat er het verzoek op contact op te nemen met de betreffende leerkracht voor het plannen van een vijftal kennismakingsbezoeken (dagdelen) voorafgaande aan de eerste lesdag. 
 8. Periode aanname leerlingen die in juni/juli/augustus jarig zijn: leerlingen worden de laatste periode voor het einde van het schooljaar (voor de zomervakantie) in overleg toegelaten. Voor de kinderen die in die periode niet komen of in de zomervakantie vier worden is er een vast kennismakingsmoment in een van de laatste werkweken voor de zomervakantie. 

Zij-instromer (kinderen ouder dan 4 jaar):

 

Indien u een kind of kinderen aan wilt melden op de Schakel als zij-instromer (de kinderen zitten al op een andere basisschool in Lelystad, bij verhuizing, of terugplaatsing SBO/SO), wordt er eerst een vrijblijvend gesprek gevoerd op school met de directeur en/of de intern begeleider.

 1. Kennismakingsgesprek en Rondleiding: kennismakingsgesprek en rondleiding door de school met de directeur en eventueel Intern Begeleider, waarin o.a. de reden van aanmelding wordt besproken. De IB-er zal voornamelijk insteken op de ontwikkeling en functioneren van uw kind.
 2. Contact met vorige school: bij verandering van school wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school eventueel aangevuld met een observatiemoment op de huidige school. Dit om naast de informatie die de ouders/verzorgers hebben gegeven ook van de toeleverende school te horen welke mogelijke zorg nodig is voor het kind. Mocht er sprake zijn van een specifieke zorgbehoefte dan overlegt de Intern Begeleider altijd met de directeur en eventueel de groepsleerkracht. Afwegingen hierbij zijn: zorgvraag aangemelde leerling en de grootte van de groep van de Schakel.
 3. Uitslag: na het verzamelen van de informatie krijgt u te horen of uw kind geplaatst wordt op de Schakel. Bij een positieve uitslag ontvangen de ouders een aanmeldformulier. Bij een afwijzing zullen we de ouders onze redenen voor afwijzing voorleggen. We streven er in dit gesprek naar om samen met de ouders naar een oplossing te zoeken voor onderwijs aan het kind. Is het kind een zij-instromer dan zal de school van herkomst de ouders moeten helpen met het zoeken van een geschikte school. Criteria voor afwijzing kunnen zijn: groepsgrootte en/of zorgzwaarte van de groep en/of kind-kenmerken.
 4. Aanmeldformulier: ouders/verzorgers leveren het ingevulde aanmeldformulier in op school.
 5. Bevestiging: ouders/verzorgers ontvangen per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Uw kind is dan definitief ingeschreven. 
 6. Wenmoment: indien de wens bij de leerling of ouders/verzorgers aanwezig is om voorafgaande de start op de Schakel een dagje mee te lopen, dan is dit altijd mogelijk. Voor de kinderen die na de zomervakantie starten, is er een vast kennismakingsmoment in een van de laatste werkweken voor de zomervakantie.