Informatie over de SR

Op deze pagina geven we extra informatie over de Schoolraad en de Medezeggenschapsraad (SR en MR). Zowel de SR en de MR zijn organisatorische vormen waarin de ouders van de kinderen de mogelijkheid krijgen te anticiperen in het belang van de school en de leerlingen.
Schoolraad De Schakel

De schoolraad (SR) van De Schakel is opgezet conform het reglement van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad waar onze school deel van uitmaakt. 

Doel van de SR
Middels de SR wordt beoogd de ouders bij het dagelijkse schoolgebeuren te betrekken en hiermee bij te dragen tot het optimaal functioneren van alle belanghebbenden. Het is nadrukkelijk niet de taak van de SR om de belangen van individuen te behartigen.

Samenstelling
De SR bestaat uit tenminste vijf leden. Deze leden zijn ouders/verzorgers van de betreffende school.

Taken van de SR
• Het bespreken van schoolgebonden zaken

• Het deelnemen aan benoemingscommissie

• Het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten

• Het betrekken van ouders bij deze schoolgebonden zaken

• Het innen van de ouderbijdrage en aanwenden voor school en onderwijs gebonden zaken

 

Taakuitvoering & Vergadering

Maandelijks houdt de SR zijn vergadering, waarin de dagelijkse schoolzaken en de activiteiten besproken worden, wat in het SR-verslag wordt vastgelegd. Een leerkracht woont de vergaderingen van de SR bij. Daarnaast nemen de betreffende SR-leden deel aan de activiteiten (voorbereiding, uitvoering en evaluatie).

 

Betrokkenheid ouders / verzorgers

Ouders kunnen aan (de leden van) de SR hun mening en ideeën altijd kenbaar maken. Zij kunnen de SR-vergaderingen, welke openbaar zijn, ook bijwonen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt die voor iedereen ter inzage zijn en wordt er in 't Schakelaartje een samenvatting geplaatst. Om de communicatie te verbeteren zullen er publicatieborden worden geplaatst om als SR duidelijk naar buiten te treden wie in de SR zitten en wat het doel van de SR is.

 

De SR heeft de ondersteuning en de betrokkenheid van ouders en leerkrachten hard nodig, om ervoor te zorgen dat we op een plezierige manier samen op school actief zijn met en voor onze kinderen!

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar het volgende e-mailadres: schoolraad.schakel@scpo-lelystad.nl