Meer informatie over de MR

Op deze pagina geven we extra informatie over de Medezeggenschapsraad (MR). Zowel de SR en de MR zijn organisatorische vormen waarin de ouders van de kinderen de mogelijkheidkrijgen te anticiperen in het belang van de school en de leerlingen.

 

Medezeggenschapsraad De Schakel

 

De medezeggenschap in het onderwijs is sinds 1982 wettelijk geregeld conform de Wet medezeggenschap op scholen. De medezeggenschapsraad (MR) op De Schakel is georganiseerd conform deze wet en het medezeggenschapsreglement.

 

Doel van de MR

De MR biedt ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over het beleid op school. Hierbij dienen de belangen van de kinderen, het onderwijzend personeel en de ouders te worden behartigd. Bij beleidszaken gaat het om het algemeen belang; het is nadrukkelijk niet de taak van de MR om de belangen van individuen te behartigen. 

 

Samenstelling

De samenstelling van de MR is wettelijk geregeld. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten. Een MR moet uit minimaal 4 leden bestaan, waarbij ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn. De Schakel heeft gekozen voor maximaal zes leden, hetgeen vastgelegd is in het MR- reglement.

 

Taak van de MR

De MR overlegt met de directie van de school, en via de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) met het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad, waar onze school deel van uitmaakt. Er wordt overlegd over verschillende onderwerpen, zoals: mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren, werving en selectie van personeel en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Maar daarnaast ook zaken als de besteding van geld en de veiligheid op en rondom school. Allemaal heel verschillende onderwerpen die stuk voor stuk bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer op onze school en het welzijn van onze kinderen en het personeel.

 

Taakuitvoering en vergadering

De MR heeft invloed op het beleid van de school en de vereniging via het instemmingsrecht en via het adviesrecht. Om goed over zaken te kunnen oordelen wordt van de leden van de MR verwacht dat zij zich verdiepen in de diverse beleidsonderwerpen. Om dit op een efficiënte manier te doen zijn binnen de MR van De Schakel de diverse onderwerpen verdeeld over de leden. Uiteraard worden besluiten door de MR wel gezamenlijk en in overleg genomen. Er wordt in principe zes maal per schooljaar vergaderd. De MR ervaart het als waardevol dat de directeur van de school (hoewel zelf geen lid van de MR) als gast bij deze vergaderingen aanwezig is.

 

 

Ieder jaar bepaalt de MR welke thema’s bijzondere aandacht hebben voor het komende schooljaar. Enkele voorbeelden:

 

- Groepsindeling, locatiekeuzes en organisatie schooljaar

- Ontwikkeling plus en Hbklas

- Profilering school binnen SCPO

- Huisvesting

- Scores IEP

- Normering toetsen

- Werkdruk en lerarentekort

 

De MR heeft de ondersteuning en de betrokkenheid van ouders en leerkrachten nodig. Zij moet immers weten wat er bij de achterban “leeft” voordat er adviezen gegeven en besluiten genomen worden over belangrijke schoolzaken. Ouders kunnen hun mening en ideeën altijd kenbaar maken. Zij kunnen de vergaderingen van de MR ook bijwonen. Deze vergaderingen zijn (deels) openbaar en worden in principe twee- maandelijks gehouden. Zie voor de data de jaarkalender. Van de gehouden vergaderingen worden verslagen gemaakt. Op verzoek worden de notulen toegezonden.

 

Voorzitter MR: Roy Walter, e-mail: mr.schakel@scpo-lelystad.nl